Huurvoorwaarden

Partyrent4U huurvoorwaarden

De huurder zorgt voor het gehuurde goed alsof het zijn eigendom is, hij is verantwoordelijk voor de bewaking én de bewaring van het gehuurde goed. Het gehuurde materiaal blijft vanzelfsprekend altijd eigendom van de verhuurder. De huurder gaat akkoord met de staat waarin het gehuurde materiaal zich bevindt eenmaal het gehuurde materiaal geleverd (en geplaatst) is en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de goede staat en werking van de gehuurde goederen. De huurder werd tevens in kennis gesteld van het gebruik ervan. 

 

De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade of breuk aan het gehuurde materiaal: ’t zij springkastelen, ’t zij tenten, ’t zij terrasverwarmers, ’t zij andere materialen. 

 

De verhuurder kan in geen enkel geval, rechtstreeks of onrechtstreeks, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens de tijd dat de materialen gehuurd werden, welke de oorzaak van de schade ook mag wezen. 

 

De huurder is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van de gehuurde goederen te laten verzekeren bij ’n erkende Belgische verzekeringsmaatschappij. Die verzekering moet elk ongeval dekken vanaf de dag van levering en/of plaatsing tot en met de dag dat de gehuurde goederen terug opgehaald worden. 

 

Het gebruik van de gehuurde materialen valt onder het toezicht én verantwoordelijkheid van een volwassene. 

 

Het is verboden springkastelen te betreden met welk schoeisel ook, aan de muurtjes en dwarsbalken in springkastelen te hangen of erop te klimmen of met eet– én drinkwaren ’n springkasteel te betreden. Een springkasteel mag niet gebruikt worden door ‘n kind jonger dan 3 jaar of ouder dan 14 jaar. Dieren zijn vanzelfsprekend ook niet toegelaten in ’n springkasteel. Alle andere schade dan de normale slijtage door abnormaal gebruik zullen doorgerekend worden aan de huurder, evenals eventuele nodige reinigingskosten. 

 

In geval van regen of wind of storm staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient in alle gevallen van gevaar de nodige maatregelen te treffen voor het gehuurde materiaal om eventuele schade te vermijden. In geval van ’n gehuurd springkasteel moet dit bij stormweer uitgeschakeld worden. 

 

Bij ontvangst van de gehuurde goederen dient de volledige huurprijs met inbegrip van de huurwaarborg cash betaald te worden. Indien de huurder om welke redenen ook afziet van de huur van de bestelde materialen heeft de verhuurder het recht om alle gebeurlijke schade op de huurder te verhalen. 

 

De factuur van gehuurde materialen wordt na ophaling ervan aan de huurder opgestuurd. 

 

Eventuele schadevergoeding zal deel uitmaken van de factuur. Die schadevergoeding dient betaald te zijn 15 dagen na ontvangst van de factuur. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn wordt een nalatigheidsintrest van 1% per aangegeven maand aangerekend en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het verschuldigde bedrag met ’n minimum van 125 €. 

 

In geval van laattijdige of niet levering door de verhuurder omwille van bepaalde weersomstandigheden of ’n niet te voorzien defect kan de klant geen enkele schadevergoeding eisen van de verhuurder. 

 

Eventuele klachten moeten door de huurder binnen de vijf dagen na levering en plaatsing per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden aan de verhuurder. 

 

Alle eventuele geschillen vallen onder toepassing van het Belgisch recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Leuven.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x